DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.dpsketrzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Wileńska 16, 11-400 Kętrzyn – zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.dpsketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.12.2020

Status Pod Względem Dostępności*:*

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo;

  • część odnośników może nie być wyróżniona.

*Wyłączenia:*

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej www.dpsketrzyn.pl .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.dpsketrzyn.pl spełnia wymagania w 87.63%.

*Informacje zwrotne i dane kontaktowe:*

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

tel. +48 89 751 17 57

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

*STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:*

W skład placówki wchodzą dwa budynki: budynek mieszkalny dla pensjonariuszy i budynek administracyjny.

Do budynku mieszkalnego prowadzi siedem wejść: pierwsze wejście główne od strony ulicy Wileńskiej 16, drugie wejście z prawej strony budynku , trzecie również z prawej strony budynku, czwarte i piąte wejście na tyłach budynku od strony ogrodu, szóste wejście boczne dla pracowników znajdujące się po prawej stronie budynku( poprzez klatkę schodową), siódme wejście dla pracowników znajdujące się z lewej strony budynku zlokalizowane na parterze.

Od strony ulicy Wileńskiej (wejście główne) barierą dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( na wózkach) są schody. Brak przy tym wejściu podjazdu. Drzwi wejściowe nie są rozsuwane. Jest dostęp do dzwonka przyzywowego.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach inwalidzkich przeznaczone są i dostępne dwa wejścia do budynku ze strony prawej. W jednym znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach. W pobliżu tego wejścia jest drugie, z którego wchodzi się bezpośrednio do windy. Umożliwia ona przemieszczanie się między piętrami użytkowymi. Wjazd do windy jest na parterze bezpośrednio z placu przy budynku mieszkalnym. W każdej części budynku, na każdym piętrze użytkowym znajdują się toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na tyłach budynku mieszkalnego są dwa wejścia, jedno ma barierę architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach- schody. Do drugiego wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed wjazdem do korytarza głównego z tego wejścia znajdują się schody. Na wyposażeniu jest również schodołaz umożliwiający pokonanie tej bariery.

Do budynku biurowego jest jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W tym budynku nie ma dostępu do toalet przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Brak jest windy.

Na parkingu przed głównym wejściem, jak również na terenie placówki brak jest miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku mieszkalnego jaki i biurowego i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

*DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA*

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. (przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  1. komunikować się z Domem Pomocy Społecznej w Kętrzynie za pomocą:

  • poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 752 27 90;

  • faksu – numer 89 752 42 55.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie nie musi być wcześniej uzgadniana.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE