Warunki przyjęcia do DPS


Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.
W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.
Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do  dps. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.
W przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego  kosztu utrzymania.
Do wnoszenia opłaty zobowiązani są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka ( nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu ),
  2. małżonek,
  3. zstępni tj. potomkowie danej osoby ( dzieci, wnuki, prawnuki ) przed  wstępnymi tj.  osoby od których się wywodzi ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie ),
  4. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE