W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Wileńskiej 16.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w DPS Kętrzyn jest Pani Monika Zygmunt- Jakuć – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Pomocy Społecznej;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

pobieram dokumentację

załączniki

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wileńska 16
11-400 Kętrzyn
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Tel:  89 752 27 90
Fax: 89 752 42 55

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.dpsketrzyn.pl

NIP  742-10-33-696
REGON  000293752Dyrektor
mgr inż. Marta Żelazna
Tel:     89 752 27 90  wew. 23
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Administracyjno - Gospodarczy
•    Kierownik Izabela Depta
Tel:     89 752 27 90  wew. 21
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•    Sekretariat/ Dietetyk 
Tel:     89 752 27 90  wew. 20
Fax:    89 752 42 55
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Finansowy
•    Główna Księgowa: mgr Halina Redutko
Tel:     89 752 27 90  wew. 27
           89 752 20 33
E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Księgowość / Kadry
Tel:     89 752 27 90  wew. 24


Dział Medyczno- Opiekuńczo- Terapeutyczny
•    Kierownik mgr Dorota Litwinowicz
Tel:     89 752 27 90  wew. 34
           89 752 42 40  wew. 34
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•    Pielęgniarka dyżurna
Tel:     89 752 27 90  wew. 25
           89 752 42 40
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•    Pracownik socjalny
Tel:     89 752 27 90  wew. 20

           

Warunki przyjęcia do DPS


Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.
W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.
Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do  dps. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.
W przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego  kosztu utrzymania.
Do wnoszenia opłaty zobowiązani są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka ( nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu ),
 2. małżonek,
 3. zstępni tj. potomkowie danej osoby ( dzieci, wnuki, prawnuki ) przed  wstępnymi tj.  osoby od których się wywodzi ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie ),
 4. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest przeznaczony dla 88 osób przewlekle, somatycznie chorych, niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, religijne na poziomie obowiązującego standardu usług.
Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, a także gdy zachodzi potrzeba umożliwia kontakt z psychologiem i innymi specjalistami. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, a także możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie zajęć z zakresu terapii zajęciowej. Usługi świadczone przez pracowników Placówki uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jej Mieszkańców.
Jesień życia wcale nie musi być ponura, a może być pełna barw. Wszystko zależy od otoczenia, fachowej opieki oraz nastawienia mieszkańca. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do pobytu w naszej Placówce, pokazać mieszkańcom radosne strony życia, umiejętnie ich wspierać oraz zachęcać do udziału w proponowanych zajęciach terapeutycznych, wycieczkach, piknikach, zabawach okolicznościowych.

Zapraszamy serdecznie do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE